MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Aktuality

21.09. 2017

Asertivní dovednosti, komunikace - seminář v rámci MAP ORP Dobříš

Na základě poptávky se nám povedlo domluvit první vzdělávací seminář v tomto školním roce.

Téma: Asertivní dovednosti, komunikace - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce
 
Lektor: PhDr. Zdenko Matula

Termín: 26. září 2017 od 15:00
 
Místo:2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, zasedací místnost (7.pavilon)
Program: viz příloha

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .
 
Z důvodu omezené kapacity prosím o nahlášení jmen osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 25.9.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
22.08. 2017

Informace o činnosti MAS Brdy-Vltava v roce 2016

První dva měsíce roku 2016 se nesly v duchu dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 (dále Strategie MAS). Strategii MAS jsme zpracovávali za dodržení Motta: „Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu“. Proto ještě před samotným finálním zpracováním Strategie MAS proběhla tři setkání s aktéry v regionu. První setkání 14. 1. 2016 bylo zaměřeno na konzultaci sociální  oblasti v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Následovalo setkání dne 18. 1. 2016, které ověřovalo zpracování Strategie MAS v oblasti Programu rozvoje venkova (PRV). Setkávání ke Strategii MAS s aktéry v regionu jsme uzavřeli se zástupci obcí dne 19. 1. 2016 oblastí IROP a PRV.

Všechny podklady ze setkání byly ještě dopracovány do dokumentu a začátkem března 2016 byla Strategie MAS připravena k odevzdání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Před samotným odevzdáním Strategie MAS se sešli zástupci Pléna regionu MAS (stávající partneři MAS) dne 15. 3. 2016 v budově bývalého mlýna ve Starém Kníně, aby schválili tento dokument. Kancelář MAS tímto krokem dostala pokyn, že region považuje Strategii MAS za finální. Proto byla dne 16. 3. 2016 Strategie MAS Brdy-Vltava předložena ke schválení na MMR. Strategie MAS byla postoupena standardnímu hodnocení projektů. První byl krok hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Poté mělo následovat věcné hodnocení. Výsledky prvního kola formálního hodnocení a přijatelnosti jsme obdrželi až 25. 5. 2016 s výzvou k doplnění. Připomínky hodnotitelů byly doplněny a na MMR toto doplnění odevzdáno dne 7. 6. 2016. Strategie MAS splnila dne 22. 6. 2016 podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti a postoupila do 1. kola věcného hodnocení. Dne 16. 8. 2016 byla Kanceláři MAS vrácena k zapracování připomínek jednotlivých řídících orgánů (OP Z, IROP a PRV). Připomínky věcného hodnocení byly opět zapracovány a odevzdány dne 8. 9. 2016. Bohužel se tímto krokem Strategie MAS vrátila znovu do fáze formálního hodnocení a přijatelnosti (tomu nebylo možné se vyhnout). Proto jsme až do začátku října (4. 10.) čekali na schválení 2. kola formálního náležitostí a přijatelnosti. Začátkem prosince (5. 12.) byly doručeny připomínky k 2. kolu věcného hodnocení. Z důvodu toho, že v rámci ČR docházelo v průběhu času k vylučování strategií ostatním MAS z hodnocení, rozhodli se pracovníci kanceláře MAS prodloužit lhůtu pro zapracování připomínek z 2. 1. 2017 do 31. 1. 2017 a zkonzultovat všechny výtky na jednotlivých ministerstvech. Všechny připomínky jsme zapracovali a na leden 2017 si domluvili schůzky na Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně způsobu zapracování jednotlivých připomínek. Připomínky z IROP jsme jednu po druhé konzultovali s MMR prostřednictvím emailu. Všechny požadované připomínky se nám podařilo zapracovat, což vedlo k následnému schválení Strategie MAS dne 10. 3. 2017 (téměř 365 dní od podání). Že se bude jednat o tak zdlouhavý a náročný proces nikdo z nás netušil.

Jako technická základna pro činnost Kanceláře MAS sloužily do července 2016 prostory na Komenského náměstí 417, 263 01 Dobříš, které však byly prostorově nevyhovující pro činnost MAS. Z tohoto důvodu došlo k přesunu kanceláře MAS na Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš (k dispozici kancelář MAS a jednací místnost). Tyto prostory jsou zajišťovány pronájmem. V prostorách je zajištěno technické vybavení vč. výpočetní techniky potřebné pro činnost Kanceláře MAS, vč. samostatné jednací místnosti pro komunikaci s žadateli z území MAS. Vybavení kanceláře MAS je ve vlastnictví MAS.

V průběhu celého roku 2016 docházelo k propagaci Strategie MAS v rámci území MAS a k výměně zkušeností se subjekty z územní působnosti MAS i výměně zkušeností s ostatními MAS ČR. Dále probíhala po celý rok animace škol a školských zařízení.

Z důvodu toho, že v roce 2016 nedošlo k žádnému rozdělování finančních prostředků, má tato zpráva pouze informační charakter.

Za MAS Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS. (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD)

17.07. 2017

Šablony pro školy – co to je?

Co to vlastně je ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech. MAS Brdy-Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru, včetně vyplnění projektové žádosti v dotačním systému ISKP2014+. Přehled všech šablon je uveden ve výčtu níže:

Šablony pro mateřské školy:

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Supervize a mentoring
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 Šablony pro základní školy:

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Čtenářské kluby a klub zábavné logiky
 • Doučování žáků
 • Spolupráce s rodiči, spolupráce s jinou školou

Školy mohly o šablony žádat do 30. 6. 2017 a k tomuto datu bylo podpořeno nebo byly v administrativním procesu projekty za téměř 7 mil. Kč pro 10 škol z území MAS Brdy-Vltava. A o jaké šablony byl z našeho území největší zájem? V případě MŠ se jednalo o odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči, školního asistenta, vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti a prevenci logopedických vad. Základní školy žádaly nejčastěji o prostředky na podporu doučování žáků, školního asistenta, zavedení klubu zábavné logiky a deskových her a čtenářského klubu. Další kolo šablon bude pro školy otevřeno v zimě 2017 nebo na jaře 2018 a MAS Brdy-Vltava opět nabízí školám pomoc při zpracovávání projektu i následnou pomoc v průběhu realizace šablon.

Za realizační tým MAS Brdy-Vltava Ing. Kateřina Boukalová

 

12.07. 2017

Seminář pro žadatele - OPZ Podpora prorodinných opatření

MAS Brdy-Vltava uspořádala dne 11.7.2017 seminář v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k předkládání žádostí v 1. výzvě MAS z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu prorodinných opatření.

Manažerka MAS Bc.Markéta Dvořáková, DiS. s podmínkami výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, indikátory, procesem hodnocení a výběru projektů. Ing. Kateřina Boukalová představila prostředí MS2014+ a způsob výběru výzvy dané MAS.

Na uvedeném odkaze je možné podávat po registraci žádosti o podporu na prorodinná opatření: https://mseu.mssf.cz/

30.06. 2017

Výběrové řízení na Specialistu pro rozvoj mikroregionu

Sháníte práci? Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska vyhlašuje výběrové řízení na pozii Specialista pro rozvoj mikroregionu.

Soubory ke stažení

30.06. 2017

Setkání pracovních skupin před prázdninami

Před koncem školního roku 22.6.2017 se sešli členové pracovních skupin, aby společně nadefinovali první projekt spolupráce škol a neformálního vzdělávání, kterým bude divadelní a sportovní akademie - programy pro děti a žáky mateřských a základních škol v území obcí Dobříšska a Novoknínska. Naším záměřem je připravit projekt do výzvy, kterou vyhlásilo MŠMT a pokusit se získat na tento záměr finanční podporu z Evropských fondů. Na setkání jsme tak společně dopracovali projekt do úrovně předpokládaného harmonogramu, složení realizačního týmu, aktivit projektu a plánovaného rozpočtu. Projekt bychom rádi přes léto dopracovali do finální podoby a v září 2017 předložili na MŠMT. V tuto chvíli ještě realizační tým MAP ověřuje záměr s konzultanty MŠMT.

 

22.06. 2017

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava z OPZ Podpora prorodinných opatření

Rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava, který se uskuteční dne 11. července 2017. Seminář je zaměřen na informování potenciálních žadatelů o realizaci příměstských táborů. Jedná se o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro subjekty působící na území MAS Brdy-Vltava. Podrobný obsah semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Místo konání: Wellness centrum Svaté Pole, Svaté Pole 41

Čas konání: 10:00 - 14:00, poté možnost individuálních konzultací cca do 18:00.

Příhlášky na seminář prosím posílejte nejdéle do 6.7.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo na brdy-vltava@seznam.cz nebo na telefon 605 344 750.

Na setkání se těší realizační tým MAS Brdy-Vltava

21.06. 2017

MAS Brdy-Vltava se účastnila akce ve Wellnes Centru Svaté Pole

Rádi bychom za Místní akční skupinu Brdy-Vltava poděkovali Petru Kozohorskému a celému týmu Wellness centra ve Svatém Poli za přípravu sobotní akce, jejíž hlavním cílem bylo pomoci potřebným lidem kolem nás. Toto setkání, kde si lidé popovídali, ale i společně zasportovali, mělo významný lidský a také „psí“ rozměr. Akce byla totiž zaměřena na podporu výcviku asistenčních psů v organizaci Pomocné tlapky o.p.s. Díky lidem, kteří se zde sešli, bylo na výcvik těchto pejsků vybráno 15 357Kč. S kolegyní Petrou Svojtkovou jsme strávily příjemné sobotní dopoledne, které vlastně nakonec vůbec nebylo pracovní a jsme hrdé na to, že jsme mohly být alespoň malou součástí celé této povedené akce.

Za MAS Brdy-Vltava Kateřina Boukalová

21.06. 2017

Setkání Pléna regionu MAS Brdy-Vltava dne 13.6.2017

Dne 13.6.2017 jsme se sešli s partnery MAS, abychom společně zahájili rozdělování finančních prostředků na podporu vybraných aktivit v rámci regionu MAS a přijali nové partnery MAS. Setkání se uskutečnilo v restauraci U Huberta v obci Čím. Děkujeme všem partnerům za jejich účast a těšíme se na podzimní setkání, jehož tématem budou další výzvy MAS.

15.06. 2017

Výzva MAS Brdy-Vltava na Podporu prorodinných opatření v regionu Brdy-Vltava

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 15.6.2017 vyhlášena 1. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření.

Číslo výzvy MAS: 109/03_16_047/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: MAS Brdy-Vltava o.p.s._Prorodinná opatření_15.6.2017

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.6.2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15.6.2017, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.6.2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.7.2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 28.2.2021

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Brdy-Vltava na Prorodinná opatření nalezente v přiložených souborech.

Ostatní dokumenty:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady

Obvyklé ceny a mzdy pro Operační program Zaměstnanost

Pomůcka pro identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP2014+ pro projekty se skutečně vykazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+ - https://mseu.mssf.cz/

Kontakt na vyhlašovatele výzvy: Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

                          Ing. Kateřina Boukalová - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

09.06. 2017

Plénum regionu MAS Brdy-Vltava

Dne 13.6.2017 se potkají v obci Čím partneři MAS Brdy-Vltava, abychom společně schválili první výzvu MAS z Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na podporu příměstských táborů.

Děkujeme všem, kteří potvrdili svou účast, společně tak můžeme konečně rozjet čerpání finančních prostředků na podporu strategie MAS, kterou jsme společnými silami vytvářeli.

 

01.06. 2017

Seminář tentokrát o Hodnocení a klasifikaci jako prvků pozitivní motivace

Ve velmi teplém středečním odpoledni 31.5. proběhl další ze seminářů z našeho cyklu "vzdělávání nejen pro pedagogy škol" v území obcí Dobříšska a Novoknínska. Téma tohoto semináře znělo Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace. Lektorem semináře byl opět Ondřej Bárta, který představil účastníkům, jak hodnocení provází a ovlivňuje každodenní život. Dále se lektor zaměřil na hodnocení toho, co se na ostatních lidech účastníkům líbí a jak hodnotí druhé (viz přiložená fotografie). Lektor účastníkům představil možné nástroje hodnocení např. pětilístek, portfólio žáka (žák sleduje sám sebe a svůj pokrok v jednotlivých oblastech), sady hodnotících kritérií (kladen důraz na sebehodnocení žáků). Dále proběhla diskuse nad rozdíly, výhodami a nevýhodami slovního hodnocení a hodnocení prostřednictvím známek.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se viděnou na dalších aktivitách v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

01.06. 2017

Pracovní skupiny MAP vytvářejí konkrétní náplň projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání

Dne 25.5.2017 proběhlo další setkání pracovních skupin v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš. Ze tří původně zamýšlených projektů spolupráce vyplynuly na setkání dva a pro ně jsme již společně připravovali konkrétní náplň aktivit. Jeden projekt nese v tuto chvíli pracovní název "Společné aktivity sbližují a propojují region" a je zaměřen na spolupráci škol a neformálního vzdělávání v podobě kulturních a sportovních akcí. Druhý projekt je zaměřen na spolupráci praxe a vzdělávání s názvem "Praxe pro vzdělávání, vzdělávání pro praxi". Náplní tohoto projektu je jak posílení vztahu žáků k přírodě, tak podpora technického vzdělání a to vše s návazností na lokální ekonomiku.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat týmu Wellness centra ve Svatém Poli za výborně připravené prostory k jednání.

Za realizační tým projektu Kateřina Boukalová

25.05. 2017

MAS Brdy-Vltava prezentuje region na Májových slavnostech

Aktéři z území MAS Brdy-Vltava (region Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví) měli své zastoupení na Dobříšských májových slavnostech. Spolu s kolegyněmi Kateřinou Boukalovou a Markétou Dvořákovou jsme region prezentovali přímo v centru dění. Spolu s informacemi o tom, co mohou lidé v regionu navštívit, jsme rozdávali naše balonky a Kalendáře akcí pro rok 2017. V Kalendáři akcí se lidé dozvědí o tom, co se bude v  regionu odehrávat do konce letošního roku. O materiály byl velký zájem a už kolem oběda jsme neměli téměř co rozdávat. Děkujeme všem, kdo se u našeho stánku zastavil, rádi jsme předali informace o zajímavostech našeho regionu. Pokud se u nás na stánku někdo zastavit nestihl a chtěl by Kalendář akcí pro rok 2017 nebo se informovat o turistických atraktivitách v našem území, může se zastavit v kanceláři MAS Brdy-Vltava na Mírovém nám. 1551 nebo v Informačním středisku města Dobříš na Mírovém nám. 103.

Za Centrum společných služeb Ing. Petra Svojtková

25.05. 2017

Setkání starostů Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska

Měsíc se s měsícem sešel a starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska se opět potkali, tentokrát v Bistru Stará Školka na Voznici. Témat k diskusi bylo opravdu hodně. Program jsme začali přednáškou zástupce České pojišťovny týkající se zajištění odpovědnosti obcí. Následovala povinná administrativa zaměřená na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku. Poté představili kolegové z Centra společných služeb (Petra Svojtková a Pavel Janeček) aktivity, které pro obce zajišťovali od posledního setkání starostů v březnu. Jednalo se především o zpracování programů rozvoje pro obce. V tomto období byly dokončeny programy rozvoje obce Drevníky, Chotilsko a Korkyně. Dále proběhlo rozdělení finančních prostředků ze Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava (kde se pro tento rok podařilo rozdělit 526 574Kč mezi poskytovatele sociálních služeb v našem regionu). Pro město Dobříš vytvářeli pracovníci centra služeb Plán prevence kriminality, který bude dokončen v průběhu září tohoto roku. Bylo konstatováno, že obdobný plán by měl být  zpracován i pro město Nový Knín. Starostům byly představeny nové webové stránky Svazku. Poté následovala bouřlivější diskuse ohledně nedostatečných kapacit mateřských i základních škol v území, kdy jsme porovnávali počty narozených dětí v jednotlivých letech s počty míst v MŠ i u zápisů do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na to plynule navázala informace o průběhu zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Starostům jsme také nabídli zajištění seminářů pro zastupitele o tom, jak fungují školy a školská zařízení a jaká jsou jejich specifika. Markéta Dvořáková pak setkání uzavřela představením avíza výzvy MAS Brdy-Vltava z Operačního programu Zaměstnanost (Prorodinná opatření – příměstské tábory) a výzvy z Programu rozvoje venkova (Investice do místního zemědělství a nezemědělského podnikání).

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat vedení obce Voznice a celému Bistru Stará Školka za to, že se o nás v průběhu celého setkání starali a připravili nám výborné občerstvení.

Za MAS Brdy-Vltava Ing. Kateřina Boukalová

Za Centrum společných služeb Ing. Petra Svojtková

18.05. 2017

Místní akční plán rozvoje vzdělávání - co nyní řešíme v oblasti školství v našem území

Možná jste už zaznamenali články, ve kterých byly zmiňovány dvě zkratky a to MAS (= místní akční skupina) a MAP (= místní akční plán) rozvoje vzdělávání. Za místní akční skupinu Brdy-Vltava se aktivně věnujeme plánování rozvoje školství v našem regionu. Samozřejmostí je, že všechny naše aktivity realizujeme ve spolupráci se školami z našeho regionu. V současné chvíli se zabýváme analýzou počtu dětí, které se hlásí do 1. ročníků. Tuto analýzu pak doplníme v září o aktuální situaci – kolik dětí reálně nastoupilo. A proč se zabýváme tímto tématem? V území obcí Dobříšska a Novoknínska funguje v současné době 11 základních škol, které zřizují obce a 1 soukromá ZŠ. 7 z těchto 12 ZŠ je však málotřídních. To znamená, že je zde pouze 1.-5. ročník. Děti pak přestupují na 6. ročník do úplných škol, které jsou v regionu pouze 4 (ZŠ Dobříš, Komenského nám., 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Nečín a ZŠ Nový Knín). Na Dobříši jsou školy zaplněné, v Nečíni zatím kapacita dostačuje, ale je zde horší dopravní dostupnost, Nový Knín se také plní a otázkou je, jak situaci řešit. O to se snažíme v komunikaci se zástupci škol i obcí, abychom zajistili žákům v našem regionu důstojné prostředí pro vzdělávání. Zároveň organizujeme vzdělávací semináře v oblasti školství, téma si mohou vybrat přímo aktéři z území, a pokud se nám sejde více námětů na dané téma, seminář zorganizujeme podle požadavku zájemců. Už jsme realizovali semináře na téma inkluze, finanční gramotnost či jak přistupovat k náročné situaci ve třídě. Pokud byste měli zájem se některého semináře zúčastnit, pozvánky zveřejňujeme na webových stránkách www.brdy-vltava.cz nebo se nám můžete ozvat na email brdy-vltava@seznam.cz nebo volejte na telefon 605 344 750. Budeme rádi za další názory a podněty z území!

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová