MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2016

Aktuality

05.12. 2016

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Zlepšení kvality života obyvatel na venkově, propojování místních aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS).  Jsou důležitým článkem komunitně vedeného místního rozvoje v České republice. S jejich pomocí se opravovaly hasičské zbrojnice, místní komunikace, knihovny, sokolovny, křížky a kapličky, stavěly spolkové domy, hřiště, muzea, rozhledny nebo naučné stezky. V letech 2007 až 2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů rozvoje regionů z Programu rozvoje venkova (PRV) 5,3 miliardy korun. V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než trojnásobná. MAS se budou nově podílet také na budování rodinných a komunitních center, budou podporovat sociální podnikání, agroturistiku nebo regionální výrobu.

"Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat – to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací pro založení MAS, a to už od jejich vzniku v Evropě v roce 1991, je podle něj především snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro ně stávají mentorem, který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, konzultace při psaní projektů, pomáhá s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i ministr zemědělství Marian Jurečka: „Ministerstvo zemědělství vždy podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni, protože pouze lidé, kteří v daném území sami žijí, mohou mít nejlepší povědomí o konkrétních potřebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení. Právě Místní akční skupiny sdružující obce, místní podnikatele, zemědělce i další aktéry, stojí v první linii veřejných zájmů, kdy se dá něco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skutečně zrealizovat. Ministerstvo zemědělství má bohaté zkušenosti s naplňováním metody Leader z minulého programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu jako nejatraktivnější a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni naše působení v tomto ohledu dále vyhodnocovat a ve střednědobém horizontu ještě vylepšovat ve prospěch řešení nejpalčivějších problémů, které venkov potkávají, abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do měst a venkovu vrátili jeho obraz kulturního a přírodního dědictví pro celou naši společnost.“

MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a státních institucí). Je založena na principech místního partnerství, jehož cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaží se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou MAS uplatňují, přispívá k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce místních aktérů. Díky tomu jsou MAS důležitým článkem při rozdělování finančních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů.

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy… Místní akční skupiny tak mají skutečný potenciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V rámci svých aktivit vytváří MAS strategii rozvoje, která definuje směry, jimiž by se měl daný region vydat. Naplňovat tuto strategii se pak daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem používaný pro využití metody LEADER, a to Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení občanů na místní úrovni do hledání odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty v Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která se vztahuje k území dané MAS. Realizace těchto strategií bude financována z různých fondů – Integrovaného operačního programu (IROP), Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova (PRV).

První MAS v České republice vznikly v roce 2002. V současnosti je jich 180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu obyvatel, což je 58 procent populace České republiky. Činnost MAS je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), členských příspěvků, půjčkami, granty a úvěry krajů nebo výnosy organizace, které MAS poskytují.

05.12. 2016

M.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje

Na konci listopadu proběhlo setkání pracovních skupin v rámci zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Dobříšska a Novoknínska (MAP). Cílem setkávání pracovních skupin je společně pojmenovat aktuální potřeby škol, školských zařízení a aktérů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání působících v našem území a najít témata pro možnou spolupráci. Potřeby a náměty vzešlé z pracovních skupin by měly být zohledněny při nastavování dotačních titulů zaměřených na vzdělávání ze strany MŠMT. V tuto chvíli se jedná především o mapování neinvestičních potřeb škol a přípravu projektů tak, abychom byli jako území připraveni na navazující výzvy z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT), v rámci kterých již bude možné naplánované aktivity přímo realizovat. Máme čtyři pracovní skupiny: PS pro předškolní vzdělávání, PS pro základní vzdělávání, PS pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a PS pro spolupráci a neformální vzdělávání. Na setkání jsme diskutovali, jaké problémy při své práci považují zástupci pracovních skupin za nejzásadnější, co by jim pomohlo při výuce a práci s dětmi, jaké formy projektů považují za nejefektivnější. Výstupy práce ve skupinách pak byly všem přítomným prezentovány. Na základě toho jsme určili společná témata, která budou pracovními skupinami rozpracována v průběhu příštího roku. První společné setkání se uskutečnilo v prostorách Vědeckotechnologického parku Dobříš, který mimo jiné nabízí na jaře možnost exkurzí pro školy.

Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová

15.11. 2016

Seminář Legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se SVP

Dne 14.11.2016 jsme pořádali vzdělávací seminář pro pedagogy. O tento seminář byl velký zájem a nakonec se nám sešlo 40 posluchačů, kdy už jsme museli z důvodu zaplněných kapacit zájemce, ač neradi, odmítat. Tématem semináře byly legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože na semináři nebyli jen ředitelé škol, ale i ostatní pedagogové, představila v úvodu projektová manažerka Markéta Dvořáková přítomných projekt MAP ORP Dobříš, jeho cíle a plánované aktivity a členy realizačního týmu. Poté předala slovo lektorce PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, ČOSIV), která seminář vedla po odborné stránce. Akce se uskutečnila v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089".

Za realizační tým projektu všem velmi děkujeme za účast a věříme, že si ze semináře odnesli informace, které využijí pro svou pedagogickou činnost.

24.10. 2016

Vzdělávací aktivity pro pedagogy

Rádi bychom Vás pozvali na první z avizovaných seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Téma: Legislativní změny v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Termín: 14. listopadu 2016 od 14:30
Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení účasti osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 8.11. 2016 na tento email nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

14.10. 2016

Zahraniční návštěva v území MAS Brdy-Vltava

V úterý 11. října jsme ve Wellness centru Svaté Pole přivítali skupinu pedagogů z univerzit v Rusku a Kazachstánu. V souvislosti s navázáním spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahraniční návštěvě představili naše aktivity. Nejvíce je zajímal rozvoj sociální oblasti a projekty, které realizujeme. Akce se konala v rámci mezinárodního projektu Sustainable Agriculture and Rural Development, více informací o projektu naleznete zde.

 

Soubory ke stažení

29.09. 2016

Schválen Strategický rámec MAP ORP Dobříš

Členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš schválili dne 20.9.2016 na svém setkání Strategický rámec MAP, verze 1.1. Dne 29.9.2016 byla tato verze Strategického rámce odeslána na sekretariát Regionální stálé konference, který ji předá na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalším relevantním subjektům. Strategický rámec bude poté zveřejněn na webových stránkách k Územní dimenzi.

Dokument naleznete na těchto stránkách v sekci "Rozvoj školství", "MAP pro ORP Dobříš", příp. na odkaze zde.

20.09. 2016

Pozvánka na jednání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš

Rádi bychom Vás pozvali na druhé jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, které se uskuteční 20.9.2016 od 16:30 v ZŠ Lidická Dobříš.

Program jednání:

  • Zpráva o průběhu projektu a plán dalších aktivit
  • Představení investičních záměrů MAP ORP Dobříš
  • Projednání a schválení Strategického rámce MAP ORP Dobříš (vize, cíle, priority), vč. investičních záměrů

Setkání se uskuteční v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3. 68/0.0/0.0/15_005/0000089.

14.09. 2016

Co nového v MAS po prázdninách

Letní měsíce utíkají jako voda a i přes krásné letní počasí nezahálíme a snažíme se prospět rozvoji našeho regionu. Realizujeme projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, kde úzce spolupracujeme s vedením škol, abychom jim pomohli s realizací jejich záměrů. V rámci projektu nabídneme školám i vzdělávací aktivity pro pedagogy a to na témata, která je zajímají.

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Brdy - Vltava, kde očekáváme přísun finančních prostředků do území, se pomalými krůčky dostáváme ke schválení celé strategie a tudíž i k následnému čerpání finančních prostředků. Po schválení formálních náležitostí jsme se vypořádali rovněž s prvními připomínkami věcného hodnocení strategie a čekáme i na jejich schválení.

Nově se rozbíhá projekt Centrum společných služeb obcí, který realizuje Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska a zaměstnancům svazku jsme poskytli zázemí v naší kanceláři. V rámci kanceláře CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

13.07. 2016

Odborný seminář na téma Pozemkové úpravy

30. 6. 2016 jsme ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov uspořádali odborný seminář na téma příprava, realizace a přínos pozemkových úprav pro obce i krajinu. Na semináři představil lektor z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy pan Batysta význam půdy a možnosti její ochrany v rámci pozemkových úprav. Paní Kubová ze Státního pozemkového úřadu (pobočka Příbram) představila realizaci pozemkových úprav krok za krokem a pozemkové úpravy očima Státního pozemkového úřadu. Starosta obce Chotilsko, pan Šťástka pak předal přítomným své zkušenosti z realizace pozemkových úprav přímo v obci.

Všem zúčastněným velmi děkujeme.


Níže naleznete prezentace ze semináře.

12.07. 2016

Stěhování kanceláře do nových prostor

Informujeme Vás, že do konce měsíce července se naše kancelář přestěhuje do nových prostor.

Nově nás najdete v budově č.p. 1551 na Mírovém náměstí v Dobříši (bývalý finanční úřad), ve druhém patře, kanceláře po levé straně.

Přesouvat se budeme postupně od 20. července pokud v této době budete potřebovat s námi něco konzultovat prosíme raději dopředu zavolejte.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledání v novém prostředí.

30.06. 2016

VYHLÁŠENA výzva na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Dne 23.6.2016 byla vyhlášena výzva na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Podrobné informace naleznete na těchto stránkách v sekci "Rozvoj školství" nebo na webových stránkách MŠMT.

27.06. 2016

Aktuální informace k hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

MAS Brdy-Vltava obdržela první hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 25.5.2016. Vypořádání doručených připomínek jsme odeslali dne 7.6.2016. Dne 22.6.2016 byla naše strategie postoupena do věcného (obsahového) hodnocení MMR, MPSV a MZE.

16.06. 2016

Seminář Pozemkové úpravy

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov pořádáme seminář na téma POZEMKOVÉ ÚPRAVY, jak k nim přistupovat, jaké jsou možnosti realizace apod. V současné době se totiž jedná o významný finanční nástroj, kterým lze realizovat úpravy v krajině zajišťující např. zadržení vody v krajině, snížení vodní a větrné eroze a celkovou stabilizaci krajiny.

Praktický seminář bude dělaný přímo na klíč pro naše území MAS Brdy-Vltava. Seminář se uskuteční dne 30.6.2016 od 14:30h v Chotilsku.

V případě zájmu prosím o rezervaci místa na tento email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefonicky na číslo 605 344 750 do 27.6.2016.
Více informací k semináři naleznete v přiložené pozvánce. Seminář je určen zástupcům obcí i veřejnosti.

Soubory ke stažení

31.05. 2016

Výsledky 2. výzvy Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava

Dne 30.5.2016 v OÚ Mokrovraty zasedla výběrová komise a rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Výsledky výzvy naleznete v příloze ke stažení.

20.05. 2016

Nové informace k šablonám (projekty pro MŠ a ZŠ)

Byl zveřejněn podrobný "Přehled šablon a jejich věcný výklad" a "Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů" - oba dokumenty ke stažení zde

09.05. 2016

Peníze na podporu zaměstnanosti v Událostech na ČT1

Dne 7.5.2016 v hlavní zpravodajské relaci České televize v Událostech reportáž Peníze na podporu zaměstnanosti. Při spuštění celé relace je to cca 38. minuta. Za MAS Brdy - Vltava o.p.s. promluvila ředitelka Markéta Dvořáková a moc rádi jsme touto formou propagovali aktivity Farní charity Starý Knín šicí dílnu RUKAMA NOHAMA.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100507/

30.04. 2016

Akce v květnu 2016

Na webu www.odbrdkvltave.cz v sekci "Kalendář akcí" najdete typy na akce v regionu a jeho okolí na květen 2016.

Vyberou si všichni!!!!

Za tým MAS Brdy-Vltava přejeme spoustu krásných zážitků na akcích v květnu 2016.

22.04. 2016

Setkání obyvatel obce Malá Hraštice aneb "Pojďme spolu podpořit rozvoj obce Malá Hraštice"

Ve středu 20. dubna 2016 proběhlo v podvečerních hodinách společné setkání obyvatel Malé i Velké Hraštice. V rámci setkání jsme diskutovali o budoucím rozvoji obce. Společnými silami tak vytváříme dokument s názvem „Program rozvoje obce Malá Hraštice na období 2016-2022“. Názory občanů jsou jedním ze základních podkladů pro zpracování zmíněného dokumentu.Společně jsme upřesnili přednosti, ale i slabé stránky obce, její příležitosti a možná ohrožení rozvoje obce v budoucnu. Dále jsme stanovili vizi rozvoje obce, tedy ideální stav, jakého bychom chtěli do roku 2022 dosáhnout. Příště již budeme diskutovat konkrétní aktivity (projekty, záměry), které by se v obci měly/mohly odehrát.

Děkujeme všem zúčastněným za diskusní a tvůrčí atmosféru.

20.04. 2016

Vyhlašujeme 2. výzvu Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava

Téma výzvy: Sociální a návazné služby pro klienty regionu Brdy - Vltava.

Příjem žádostí od 21.4.2016 - 11.5.2016. Podrobnější informace naleznete v dokumentech ke stažení.

15.04. 2016

MAP pro ORP Černošice

Naše Místní akční skupina Brdy-Vltava je zapojena do zpracování Místního akčního plánu pro ORP Černošice. V rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili konference s názvem "Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů", která se uskutečnila 12. 4. 2016 v Praze.

Cílem konference bylo nejen navodit diskuzi na téma enormně se zvyšujících počtů školou povinných dětí, ale především společně hledat možná řešení nedostatečných kapacit v oblasti školství v prstenci kolem Prahy, a to nejen po stránce prostorových kapacit školských zařízení (kapacita škol/ročníková), ale také z pohledu personálního zajištění - nedostatku pedagogických a kvalifikovaných pracovníků, asistentů.

Konferenci pořádala MAS Dolnobřežansko společně s MAS Jihozápad a Mníšeckem ve spolupráci s ostatními zpracovateli Místních akčních plánů pro vzdělávání v okolí Prahy. Příspěvky z konference jsou dostupné na webových stránkách MAS Dolnobřežansko.

Především je skvělé, že se konference účastnilo i několik zástupců z regionu a to i na straně panelistů – Milan Vácha, starosta obce Psáry, Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany. Super je, že byli účastníci z regionu zastoupeni i v auditoriu – školy z Jílového u Prahy, Jesenice, Hradištka, Slap, Štěchovic, Kamenného Přívozu, pana starostu z Březové-Oleško a Průhonic.

Téma konference, nedostatek kapacit a pedagogů se podařilo poměrně dobře medializovat, což už přináší větší pozornost zejména MŠMT ČR – a to je dobře. Hned ráno se podařilo získat prostor na ČT Studio 6, HN, Aktuálně CZ. Včera večer byl krátký příspěvek v hlavních zprávách na FTV Prima, Česká televize (asi sobotní víkendové téma) a další.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100412/obsah/464546-malo-ucitelu-v-ms-a-zs-v-okoli-prahy

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/telocvik-ucime-v-lavicich-potrebujeme-ctyri-miliardy-na-rozs/r~6d97e6beffc811e587030025900fea04/

Jedním z hlavních výstupů konference je „Memorandum o vzdělávání v prstenci Prahy“. Toto MEMORANDUM bude předáno zástupcům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Středočeskému kraji a dalším institucím. Memorandum je chápáno jako otevřené a každý, kdo je schopen se ztotožnit s v něm obsaženými myšlenkami, jej může podpořit. Chcete-li, můžete Memorandum podpořit, vyvěsit jej na Vaše stránky, FB nebo poslat někomu dál, budeme za to rádi.

 

07.04. 2016

MAS a jak je to s MAP

Tyto dvě zkratky půjdou od dubna oficiálně ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. V listopadu 2015 jsme po dohodě s dalšími aktéry v území podali žádost o realizaci projektu MAP pro ORP Dobříš. Jeho smyslem je společnými silami ředitelů, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání plánovat aktivity zaměřené na rozvoj mateřského a základního školství (vč. volnočasových aktivit) v ORP Dobříš se všemi našimi specifiky a aktuálními problémy. Navazujeme tak na setkání, která probíhala v průběhu roku 2015 s řediteli škol i zástupci obcí jako zřízovateli.

Projekt je financován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a je naplánován na 24 měsíců (1.4.2016 - 31.3.2018).

V rámci projektu proběhne řada společných setkání se zástupci škol i obcí, o kterých budeme vždy dopředu informovat. Spolupráce je otevřená všem subjektům, kteří se zabývají prací s dětmi a žáky a chtějí se zapojit.

Více informací naleznete v sekci MAP pro ORP Dobříš.

 

07.04. 2016

MAS pomáhá obcím při zpracování strategických dokumentů

MAS Brdy-Vltava plánuje rozvoj nejen na úrovni celého regionu od Brd k Vltavě, ale pomáhá také definovat priority a potřeby na úrovni jednotlivých obcí. Proto podporujeme jednotlivé obce při zpracování tzv. Programu rozvoje obce. Tento dokument udává směřování rozvoje obce v budoucích letech a do jeho tvorby zapojujeme místní obyvatele, aby měli možnost říci, jak by jejich obec měla vypadat, co by se mělo zlepšit a naopak, co je předností obce. A tak jsme společnými silami s vedením obce a obyvateli zpracovali Program rozvoje obce pro Mokrovraty a Ouběnice (finální verze dokumentů naleznete na webových stránkách obcí), připravujeme se na setkání s obyvateli v Malé Hraštici a Chotilsku a začínáme s přípravou dokumentu pro obec Drevníky. Děkujeme všem, kteří se již setkání zúčastnili a zapojili se i do dotazníkových šetření, protože vaše názory byly jedním ze základním kamenů pro vytvoření Programu rozvoje obce. Zároveň se těšíme na budoucí setkání s obyvateli, která vždy přinesou mnoho významných podkladů pro tento dokument.

16.03. 2016

Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

Dne 15.3.2016 jsme se sešli v krásném prostředí bývalého mlýna v Novém Kníně, abychom společně schválili dlouho připravovanou strategii rozvoje regionu MAS Brdy-Vltava. Strategie byla projednávána na řadě setkání s aktéry v území. Včerejší setkání se však více než v pracovním duchu, neslo v duchu slavnostního zakončení dvouleté práce, protože partneři MAS společně schválili strategii jako závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Brdy-Vltava. Dnes 16.3.2016 jsme strategii předložili na Ministerstvo pro místní rozvoj a nyní nám už jen zbývá čekat na její schválení.

Velmi děkujeme všem partnerům, kteří se včerejšího setkání zúčastnili a těšíme se na další spolupráci.

Schválené znění Strategie si můžete stáhnout v sekci "Rozvoj regionu - Strategie na období 2014-2020".

22.02. 2016

Naše pracovní četa v Událostech na ČT1

V sobotu 20.2.2016 v Událostech byla naše pracovní četa, reportáž Z ubytoven do běžných bytů, při spuštění celé relace je to cca 16 minuta.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100220/

10.02. 2016

Obnova značení a údržba značení naučných stezek Novoknínska

V rámci projektu bylo doplněno značení stávajících naučných stezek v katastrálním území obcí Chotilsko a Nový Knín. Celkem bylo obnoveno značení na 6 naučných stezkách a to jmenovitě: NS Zlaté Psí hory, NS Profesora Františka Drtiny, NS Vymyšlenská pěšina, NS Opata Zavorala, NS Kozí hory – Libčice a NS Nový Knín a okolí. Stezky byly prořezány od náletových dřevin, keřů a větví a byly zde do betonového lůžka umístěny kotvící patky pro nové dřevěné panely. O realizaci projektu byl vytvořen článek do Novoknínského zpravodaje, který je distribuován do poštovních schránek v obci Nový Knín, Mokrovraty a Chotilsko. Celková výměra upravovaných naučných tras činí 35 kilometrů a nově bude umístěno 18 panelů.

"Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje."

03.02. 2016

Zapracování připomínek ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2. kolo

Zveřejnění druhého kola připomínek, které byly zapracovány k 31.1.2016 naleznete ke stažení níže.

V tuto chvíli již není možné Strategii připomínkovat z důvodu schvalovacího procesu, který v tuto chvíli probíhá.

Soubory ke stažení

29.01. 2016

Kalendář akcí 2016

Nový kalendář akcí 2016 ke stažení.

Soubory ke stažení

28.01. 2016

Představujeme Vám filmové spoty poskytovatelů sociálních služeb

Filmové spoty byly natočeny v rámci projektu Sociální fond regionu Brdy-Vltava financovaný z OPLZZ.

Natáčelo se u poskytovatelů sociálních služeb Stéblo o.s., CSS Hvozdy, Farní charita Starý Knín, Alka a Nízkoprahový klub Terén Dobříš.

Všechny videa a další informace jsou ke shlédnutí na webových stránkách www.socialnifond.brdy-vltava.cz

06.01. 2016

Osvědčení o splnění standardů MAS Brdy-Vltava

Dne 3.12.2015 MAS Brdy-Vltava dostala od Ministerstva zemědělství Osvědčení o splnění standardů. MAS Brdy-Vltava splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

03.12. 2015

Nově otevřený vědecko-technický park CAVD

Dne 26. 10. 2015 byl slavnostně otevřen vědecko-technický park CAVD.

Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš, jeden z nejmodernějších vědecko-technických parků v Evropě a špička v oblasti aplikace výsledků vědy a výzkumu v praxi, slavnostně zahájilo provoz. V současné chvíli se jedná o zkušební provoz, který potrvá do jara roku 2016, kdy dojde k plnému zahájení provozu. Slavnostního zahájení se účastnili jak představitelé CAVD v čele s MUDr. Lumírem Žilou a Doc. Milanem Kymličkou, tak řada významných hostů.

První mediální výstupy ze zahájení zkušebního provozu naleznete zde:
 
Rádi bychom Vás informovali, že vám v nejbližších dnech bude doručen první elektronický zpravodaj, který budeme pravidelně rozesílat, abychom vás mohli informovat o novinkách, dotačních příležitostech, uskutečněných i plánovaných akcích a zajímavých projektech.
 
Slavnostní otevření areálu, den otevřených dveří pro veřejnost a další aktivity jsou naplánovany na jaro 2016. O této události vás budeme průběžně informovat. Těšíme se, že vás přivítáme přímo v areálu CAVD. Již nyní na těchto aktivitách a seminářích pracujeme.
 
Veškeré aktuální informace o projektu naleznete na www.cavd.cz.
Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde: www.svtp.cz/slavnostni-zahajeni-provozu-vtp-dobris/
 
 

Soubory ke stažení