MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Aktuality

19.10. 2017

Syndrom vyhoření může potkat každého z nás

Dne 18.10.2017 proběhl na ZŠ Dobříš, Komenského nám. vzdělávací seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Semináře se zúčastnilo 12 pracovníků škol z Dobříše a okolí. Seminář přítomným přinesl především praktickou ukázku zjištění osobního rizika syndromu vyhoření, jak si uvědomit hranici, kdy jsem ještě schopný pomáhat a kdy by moje pomoc ostatním mohla ohrozit i mě samotného. Jak důležité je uvědomit si, že nemůžu zachránit všechny a smířit se s tím. Seminář vedla Mgr. Lenka Kohoutková (psychoterapeutka).

Děkujeme všem účastníkům za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na viděnou příště

Za realizační tým projektu Kateřina Boukalová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

10.10. 2017

Plán prevence kriminality města Dobříše k připomínkování

Město Dobříš ve spolupráci s MAS Brdy - Vltava o. p. s. zveřejnilo "Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017 - 2021". V tomto dokumentu jsou zapracovány připomínky a výstupy ze 4. kulatého stolu, který na toto téma proběhl dne 14. 9. 2017.

Nyní vás vyzýváme k možnosti připomínkování tohoto dokumentu, a to do 31. října 2017 na e-mail brdy-vltava@seznam.cz.

Plán prevence a připomínkový list, do kterého lze vyplňovat vaše připomínky, naleznete na webu města Dobříše - zde je odkaz.

06.10. 2017

Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

Termín: 18. října 2017 od 15:00

Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

 Z důvodu omezené kapacity prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní, nejdéle do 15.10.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
27.09. 2017

Seminář zaměřený na Správnou komunikaci v rámci projektu MAP

Sešli jsme se dne 26.9. 2017 na 2.ZŠ Dobříš, abychom se dozvěděli základní návody, jak správně komunikovat a dosáhnout tak spolupráce. Téma tohoto semináře znělo Asertivní dovednosti, komunikace. V rámci časových možností jsme však stihli projít pouze část zaměřenou na komunikaci a domluvili jsme se s lektorem na dalším semináři. Příští seminář bude více zaměřený na asertivní dovednosti. Lektorem semináře byl PhDr. Zdenko Matula, který představil účastníkům, jak fungování našeho mozku ovlivňuje každodenní život a způsob komunikace. Dále se lektor zaměřil na způsoby reagování mozku na situace, které se odehrávají v každodenním životě. Lektor účastníkům představil význam zpětné vazby v komunikaci.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se viděnou na dalších aktivitách v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

21.09. 2017

Asertivní dovednosti, komunikace - seminář v rámci MAP ORP Dobříš

Na základě poptávky se nám povedlo domluvit první vzdělávací seminář v tomto školním roce.

Téma: Asertivní dovednosti, komunikace - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce
 
Lektor: PhDr. Zdenko Matula

Termín: 26. září 2017 od 15:00
 
Místo:2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, zasedací místnost (7.pavilon)
Program: viz příloha

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .
 
Z důvodu omezené kapacity prosím o nahlášení jmen osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 25.9.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
22.08. 2017

Informace o činnosti MAS Brdy-Vltava v roce 2016

První dva měsíce roku 2016 se nesly v duchu dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 (dále Strategie MAS). Strategii MAS jsme zpracovávali za dodržení Motta: „Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu“. Proto ještě před samotným finálním zpracováním Strategie MAS proběhla tři setkání s aktéry v regionu. První setkání 14. 1. 2016 bylo zaměřeno na konzultaci sociální  oblasti v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Následovalo setkání dne 18. 1. 2016, které ověřovalo zpracování Strategie MAS v oblasti Programu rozvoje venkova (PRV). Setkávání ke Strategii MAS s aktéry v regionu jsme uzavřeli se zástupci obcí dne 19. 1. 2016 oblastí IROP a PRV.

Všechny podklady ze setkání byly ještě dopracovány do dokumentu a začátkem března 2016 byla Strategie MAS připravena k odevzdání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Před samotným odevzdáním Strategie MAS se sešli zástupci Pléna regionu MAS (stávající partneři MAS) dne 15. 3. 2016 v budově bývalého mlýna ve Starém Kníně, aby schválili tento dokument. Kancelář MAS tímto krokem dostala pokyn, že region považuje Strategii MAS za finální. Proto byla dne 16. 3. 2016 Strategie MAS Brdy-Vltava předložena ke schválení na MMR. Strategie MAS byla postoupena standardnímu hodnocení projektů. První byl krok hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Poté mělo následovat věcné hodnocení. Výsledky prvního kola formálního hodnocení a přijatelnosti jsme obdrželi až 25. 5. 2016 s výzvou k doplnění. Připomínky hodnotitelů byly doplněny a na MMR toto doplnění odevzdáno dne 7. 6. 2016. Strategie MAS splnila dne 22. 6. 2016 podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti a postoupila do 1. kola věcného hodnocení. Dne 16. 8. 2016 byla Kanceláři MAS vrácena k zapracování připomínek jednotlivých řídících orgánů (OP Z, IROP a PRV). Připomínky věcného hodnocení byly opět zapracovány a odevzdány dne 8. 9. 2016. Bohužel se tímto krokem Strategie MAS vrátila znovu do fáze formálního hodnocení a přijatelnosti (tomu nebylo možné se vyhnout). Proto jsme až do začátku října (4. 10.) čekali na schválení 2. kola formálního náležitostí a přijatelnosti. Začátkem prosince (5. 12.) byly doručeny připomínky k 2. kolu věcného hodnocení. Z důvodu toho, že v rámci ČR docházelo v průběhu času k vylučování strategií ostatním MAS z hodnocení, rozhodli se pracovníci kanceláře MAS prodloužit lhůtu pro zapracování připomínek z 2. 1. 2017 do 31. 1. 2017 a zkonzultovat všechny výtky na jednotlivých ministerstvech. Všechny připomínky jsme zapracovali a na leden 2017 si domluvili schůzky na Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu práce a sociálních věcí ohledně způsobu zapracování jednotlivých připomínek. Připomínky z IROP jsme jednu po druhé konzultovali s MMR prostřednictvím emailu. Všechny požadované připomínky se nám podařilo zapracovat, což vedlo k následnému schválení Strategie MAS dne 10. 3. 2017 (téměř 365 dní od podání). Že se bude jednat o tak zdlouhavý a náročný proces nikdo z nás netušil.

Jako technická základna pro činnost Kanceláře MAS sloužily do července 2016 prostory na Komenského náměstí 417, 263 01 Dobříš, které však byly prostorově nevyhovující pro činnost MAS. Z tohoto důvodu došlo k přesunu kanceláře MAS na Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš (k dispozici kancelář MAS a jednací místnost). Tyto prostory jsou zajišťovány pronájmem. V prostorách je zajištěno technické vybavení vč. výpočetní techniky potřebné pro činnost Kanceláře MAS, vč. samostatné jednací místnosti pro komunikaci s žadateli z území MAS. Vybavení kanceláře MAS je ve vlastnictví MAS.

V průběhu celého roku 2016 docházelo k propagaci Strategie MAS v rámci území MAS a k výměně zkušeností se subjekty z územní působnosti MAS i výměně zkušeností s ostatními MAS ČR. Dále probíhala po celý rok animace škol a školských zařízení.

Z důvodu toho, že v roce 2016 nedošlo k žádnému rozdělování finančních prostředků, má tato zpráva pouze informační charakter.

Za MAS Brdy-Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS. (vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD)

17.07. 2017

Šablony pro školy – co to je?

Co to vlastně je ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech. MAS Brdy-Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru, včetně vyplnění projektové žádosti v dotačním systému ISKP2014+. Přehled všech šablon je uveden ve výčtu níže:

Šablony pro mateřské školy:

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Supervize a mentoring
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 Šablony pro základní školy:

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Čtenářské kluby a klub zábavné logiky
 • Doučování žáků
 • Spolupráce s rodiči, spolupráce s jinou školou

Školy mohly o šablony žádat do 30. 6. 2017 a k tomuto datu bylo podpořeno nebo byly v administrativním procesu projekty za téměř 7 mil. Kč pro 10 škol z území MAS Brdy-Vltava. A o jaké šablony byl z našeho území největší zájem? V případě MŠ se jednalo o odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči, školního asistenta, vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti a prevenci logopedických vad. Základní školy žádaly nejčastěji o prostředky na podporu doučování žáků, školního asistenta, zavedení klubu zábavné logiky a deskových her a čtenářského klubu. Další kolo šablon bude pro školy otevřeno v zimě 2017 nebo na jaře 2018 a MAS Brdy-Vltava opět nabízí školám pomoc při zpracovávání projektu i následnou pomoc v průběhu realizace šablon.

Za realizační tým MAS Brdy-Vltava Ing. Kateřina Boukalová

 

12.07. 2017

Seminář pro žadatele - OPZ Podpora prorodinných opatření

MAS Brdy-Vltava uspořádala dne 11.7.2017 seminář v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k předkládání žádostí v 1. výzvě MAS z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu prorodinných opatření.

Manažerka MAS Bc.Markéta Dvořáková, DiS. s podmínkami výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, indikátory, procesem hodnocení a výběru projektů. Ing. Kateřina Boukalová představila prostředí MS2014+ a způsob výběru výzvy dané MAS.

Na uvedeném odkaze je možné podávat po registraci žádosti o podporu na prorodinná opatření: https://mseu.mssf.cz/

30.06. 2017

Výběrové řízení na Specialistu pro rozvoj mikroregionu

Sháníte práci? Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska vyhlašuje výběrové řízení na pozii Specialista pro rozvoj mikroregionu.

Soubory ke stažení

30.06. 2017

Setkání pracovních skupin před prázdninami

Před koncem školního roku 22.6.2017 se sešli členové pracovních skupin, aby společně nadefinovali první projekt spolupráce škol a neformálního vzdělávání, kterým bude divadelní a sportovní akademie - programy pro děti a žáky mateřských a základních škol v území obcí Dobříšska a Novoknínska. Naším záměřem je připravit projekt do výzvy, kterou vyhlásilo MŠMT a pokusit se získat na tento záměr finanční podporu z Evropských fondů. Na setkání jsme tak společně dopracovali projekt do úrovně předpokládaného harmonogramu, složení realizačního týmu, aktivit projektu a plánovaného rozpočtu. Projekt bychom rádi přes léto dopracovali do finální podoby a v září 2017 předložili na MŠMT. V tuto chvíli ještě realizační tým MAP ověřuje záměr s konzultanty MŠMT.

 

22.06. 2017

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava z OPZ Podpora prorodinných opatření

Rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava, který se uskuteční dne 11. července 2017. Seminář je zaměřen na informování potenciálních žadatelů o realizaci příměstských táborů. Jedná se o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro subjekty působící na území MAS Brdy-Vltava. Podrobný obsah semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Místo konání: Wellness centrum Svaté Pole, Svaté Pole 41

Čas konání: 10:00 - 14:00, poté možnost individuálních konzultací cca do 18:00.

Příhlášky na seminář prosím posílejte nejdéle do 6.7.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo na brdy-vltava@seznam.cz nebo na telefon 605 344 750.

Na setkání se těší realizační tým MAS Brdy-Vltava

21.06. 2017

MAS Brdy-Vltava se účastnila akce ve Wellnes Centru Svaté Pole

Rádi bychom za Místní akční skupinu Brdy-Vltava poděkovali Petru Kozohorskému a celému týmu Wellness centra ve Svatém Poli za přípravu sobotní akce, jejíž hlavním cílem bylo pomoci potřebným lidem kolem nás. Toto setkání, kde si lidé popovídali, ale i společně zasportovali, mělo významný lidský a také „psí“ rozměr. Akce byla totiž zaměřena na podporu výcviku asistenčních psů v organizaci Pomocné tlapky o.p.s. Díky lidem, kteří se zde sešli, bylo na výcvik těchto pejsků vybráno 15 357Kč. S kolegyní Petrou Svojtkovou jsme strávily příjemné sobotní dopoledne, které vlastně nakonec vůbec nebylo pracovní a jsme hrdé na to, že jsme mohly být alespoň malou součástí celé této povedené akce.

Za MAS Brdy-Vltava Kateřina Boukalová

21.06. 2017

Setkání Pléna regionu MAS Brdy-Vltava dne 13.6.2017

Dne 13.6.2017 jsme se sešli s partnery MAS, abychom společně zahájili rozdělování finančních prostředků na podporu vybraných aktivit v rámci regionu MAS a přijali nové partnery MAS. Setkání se uskutečnilo v restauraci U Huberta v obci Čím. Děkujeme všem partnerům za jejich účast a těšíme se na podzimní setkání, jehož tématem budou další výzvy MAS.

15.06. 2017

Výzva MAS Brdy-Vltava na Podporu prorodinných opatření v regionu Brdy-Vltava