MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

MAP II ORP Dobříš

Projekt navazuje na MAP I ORP Dobříš a je zaměřen na rozvoj vnitřního potenciálu a spolupráce škol z území ORP Dobříš. V rámci projektu budou realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání naplánované v MAP I zaměřené na rozvoj předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a inkluze. Dále bude prohlubován proces společného plánování, a to jak na úrovni regionu jako celku, tak na úrovni strategického plánování v zapojených školách.

Délka realizace projektu: 1.4.2018 - 31.3.2022

Klíčové aktivity projektu:

KA1 Řízení projektu - celkové řízení projektu, podpora realizace projektu a jeho administrace

KA2 Rozvoj a aktualizace MAP - aktualizace dokumentu MAP, zpracování akčního plánu, činnost Řídícího výboru MAP a Pracovních skupin MAP (PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti a polytechniky, PS pro rovné příležitosti a PS pro posilování vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. V rámci této aktivity budouprobíhat workshopy se zapojenými školami a workshopy pro pedagogy, rodiče.

KA3 Evaluace a monitoring projektu - pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace projektu, vč. naplňování stanovených priorit a cílů a naplňování akčního plánu.

KA4 Implementace MAP - zájmové kroužky prohlubující funkční gramotnost žáků a posilující vztah dětí a žáků k místu, kde žijí (např. dramatický kroužek, zapojení žáků do tvorby kulis a kostýmů, tvorba školního časopisu), dále bude probíhat soubor aktivit podporujících polytechnické vzdělávání na MŠ a ZŠ (např. projektové dny zaměřené na práci s odbornými pomůckami přibližujícími jednotlivé technologie, exkurze), tvorba výukových materiálů pro zakomponování regionální identity do výuky vybraných předmětů (výstupem bude znalostní soutěž o regionu, vč. exkurzí).

Kontaktní  osoby pro MAP II

Řídící výbor MAP II

Pracovní skupiny MAP II

Vzdělávací aktivity MAP II

 

Poddokumenty

Vzdělávací aktivity MAPII

26.04. 2018

Během doby trvání projektu bude realizována podpora znalostních kapacit pro pedagogy v oblasti inkluze, dále odborně vedené workshopy na témata souvissející se spoluprací škol v oblasti rozvoje gramotností, polytechnického vzdělávání a prohloubení…

Pracovní skupiny MAPII

26.04. 2018

V rámci projektu bude ustanoveno 5 pracovních skupin:

PS pro financování

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

PS pro rozvoje matematické gramotnosti a polytechniky

PS pro rovné příležitosti

PS pro posilování vztahu…

Řídící výbor MAP II

26.04. 2018

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Povinní zástupci:

  • zástupce realizačního týmu MAP

Kontaktní osoby pro MAP II

26.04. 2018

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., hlavní manažer projektu, email: boukalova.brdyvltava@gmail.com, tel. č. 605 344 750

Lucie Bubancová - koordinátor implementace MAP, koordinátor rozvoje a aktualizace MAP, email:…