MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAP IV ORP Dobříš

Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace strategického dokumentu MAP. Zkvalitnění vzdělávání v mateřský a základních školách na Dobříšsku a Novoknínsku v reakci na problémy a potřeby území prostřednictvím implementace akčních plánů.

Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce a společného plánování při zapojení zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v ORP Dobříš, které umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb spočívajících zejména v nedostatečných kapacitách mateřských i základních škol. Důraz bude rovněž kladen na posílení rovných příležitostí a podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. V neposlední řadě budeme usilovat o celkové zvýšení kvality vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku.

  • Cílem projektu č. 1 je prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání včetně plánování na jednotlivých školách prostřednictvím klíčové aktivity 3 – Řídící výbor a pracovní skupiny MAP ORP Dobříš.
  • Cílem projektu č. 2 je zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách na našem území v reakci na problémy a potřeby tohoto území prostřednictvím klíčové aktivity 4 – Implementace akčních plánů.
  • Cílem projektu č. 3 je zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny prostřednictvím klíčové aktivity 2 – Vnitřní hodnocení projektu.

Doba realizace projektu je od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš IV
reg.č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008139 je spolufinancován Evropskou unií.

Pracovní skupiny MAP IV

Poddokumenty

Pracovní skupiny MAP IV

25.06. 2024

V rámci projektu jsou ustanoveny 4 pracovní skupiny, ve kterých jsou také zastoupeni experti (místní lídři) pro jednotlivá témata. Seznam místní lídrů pro vybrané PS je uveden níže. Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí Pracovní skupina pro rovné příležitosti Pracovní skupina pro posilování vztahu dětí k místu, kde žijí Pracovní skupina pro Financování