MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

4. VÝZVA MAS IROP 10.12.2019 - 2.3.2020

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 10. 12. 2019 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Číslo výzvy MAS: 414/06_16_038/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 4. Výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – Doprava ii

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 10.12. 2019 (od 12:00)

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 10.12. 2019 (od 12:00)

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2 3. 2020 (do 15:00) 

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě naleznete v přiložených souborech.

Ostatní odkazy a dokumenty:

SCLLD MAS Brdy-Vltava na období 2014-2020

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+

Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Dokumenty – Vyplnění položky podopatření strategie a změna administrace veřejných zakázek