MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Šesté setkání pracovních skupin MAP

Byla představena výzva MAS Brdy-Vltava - Program rozvoje venkova, článek 20, ze kterého můžou být financovány školy. Byla představena možnost spolupráce s rukavičkářskou dílnou a začali jsme plánovat aktivity na příští školní rok.

  • Úvod setkání tentokrát patřil lektorce Ludmile Osičkové, která představila koncept pro ruční šití rukavice a zachování řemesla v území Dobříšska a Novoknínska. Ze setkání vyplynulo, že budeme nadále spolupracovat a to jak formou tvorby výukových materiálů, tak i v oblasti polytechnického vzdělávání.
  • Kateřina Boukalová přítomné seznámila s plánovanou výzvou a také zopakovala podmínky výzvy. Podrobnosti jsou uvedeny v prezentaci ze setkání.
  • Do 15. 8. 2019 prosíme, nahlásit veškeré plánované akce, popř. akce, které by měly být podpořeny z dotace přes MAS (Program rozvoje venkova, více v příloze č. 2) a zanést je do aktualizovaného Strategického rámce tak, aby jej na konci srpna mohl schválit Řídící výbor MAP. Je nutný písemný souhlas zřizovatele školy o zahrnutí do MAP (není závazná realizace).
  • Připravujeme další kolo sběru dat pro oblast rovných příležitostí. V druhé polovině srpna budeme společně finalizovat dotazník pro rodiče. V příštím školním roce zaktualizujeme Analýzu problematiky žáků se SVP v území Dobříšska a Novoknínska.
  • Proběhlo stručné představení konceptu NNO Proxima Sociale – terénní pracovník se pohybuje přímo v areálu nebo v blízkosti školy a je v kontaktu s CS. K tomuto tématu vzešlo mnoho dotazů – RT nakontaktuje realizátora a pozve na příští setkání pracovních skupin.

Prosíme:

  • Do 31. 8. 2019 nahlásit do jakých implementačních aktivit, se chtějí zapojit jednotlivé organizace.