MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Příběhy našich sousedů se budou hledat i mezi dobříšskými pamětníky

Jedinečné příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během nadcházejícího půlroku poprvé vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol Dobříše. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd se připravují vydat v březnu a dubnu za pamětníky.

Vyprávění nahrají na diktafon nebo videokameru a životní příběh pamětníka nejen dokumentaristicky zpracují, ale také představí svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti při slavnostní prezentaci. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v září zveřejníme na webu https://www.pribehynasichsousedu.cz/dobris/dobris-2018-2019/. Vzpomínky několika starších spoluobčanů zaznamenané dětmi z Dobříše se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace. Projekt probíhá v partnerské spolupráci mezi MAS Brdy-Vltava a Post Bellum, o.p.s. , je financován z OP VVV prostřednictvím „Místního akčního plánu ORP Dobříš II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630 a je naplánován na další tři roky.

Regionálním koordinátorem pro Dobříšsko a Novoknínsko je Mgr. Jiří Štěpo.

Poddokumenty