MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále PS) jsou komunikační platformou MAP a podněcují spolupráci a rozvoj partnerství mezi subjekty ve vzdělávání v ORP Dobříš. V PS jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, včetně členů Řídícího výboru MAP.

V rámci projektu byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny (PS):

  • PS pro předškolní vzdělávání
  • PS pro základní vzdělávání
  • PS pro práci s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem
  • PS pro spolupráci a neformální vzdělávání

14.2.2017

Dne 7.2.2017 proběhlo další z naplánovaných setkání pracovních skupin MAP. Na setkání zástupci škol představili ostatním své investiční záměry. Následovalo krátké shrnutí čerpání Zjednodušených projektů škol (=šablon). Poté již probíhala samotná práce v jednotlivých skupinách. Při práci jsme vycházeli ze společně definovaných bodů z minulého setkání z konce listopadu 2016. Jednalo se o:

  • Spolupráce s rodinou a vyvolání zájmu rodiče/dítěte o reálné dění,
  • Brát v potaz zkušenosti z praxe při plánování vzdělávání,
  • Soustředit administrativu do jednoho bodu v regionu, aby se školám ulevilo od nepřiměřené (ne jen projektové) administrativy,
  • V rovině investic – dostatečné a kvalitní prostory pro výuku propojenou s praxí,
  • Finanční prostředky účelně směřovat tam, kde je nejvíce potřeba.

Účastníci byli rozlosováni do čtyř skupin. Cílem bylo zformulovat témata možných projektů spolupráce škol a neformálního vzdělávání. Zároveň navrhnout, kdo by mohl projekt realizovat a pro koho by byl projekt určen. S těmito projekty směřujeme na výzvu Implementace místních akčních plánu I, která by měla být vyhlášena v lednu 2018. V rámci této výzvy by měly být podpořeny konkrétní aktivity naplánované ve spolupráci v území. Podmínkou je spolupráce se školami a zaměření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou rozpracovány na dalších setkáních pracovních skupin, příští plánujeme 30. března 2017.

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

5.12.2016

M.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje

Na konci listopadu proběhlo setkání pracovních skupin v rámci zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Dobříšska a Novoknínska (MAP). Cílem setkávání pracovních skupin je společně pojmenovat aktuální potřeby škol, školských zařízení a aktérů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání působících v našem území a najít témata pro možnou spolupráci. Potřeby a náměty vzešlé z pracovních skupin by měly být zohledněny při nastavování dotačních titulů zaměřených na vzdělávání ze strany MŠMT. V tuto chvíli se jedná především o mapování neinvestičních potřeb škol a přípravu projektů tak, abychom byli jako území připraveni na navazující výzvy z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT), v rámci kterých již bude možné naplánované aktivity přímo realizovat. Máme čtyři pracovní skupiny: PS pro předškolní vzdělávání, PS pro základní vzdělávání, PS pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a PS pro spolupráci a neformální vzdělávání. Na setkání jsme diskutovali, jaké problémy při své práci považují zástupci pracovních skupin za nejzásadnější, co by jim pomohlo při výuce a práci s dětmi, jaké formy projektů považují za nejefektivnější. Výstupy práce ve skupinách pak byly všem přítomným prezentovány. Na základě toho jsme určili společná témata, která budou pracovními skupinami rozpracována v průběhu příštího roku. První společné setkání se uskutečnilo v prostorách Vědeckotechnologického parku Dobříš, který mimo jiné nabízí na jaře možnost exkurzí pro školy.

Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová