MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MAP – podzim 2019

Od září do začátku prosince jsme v rámci podaktivty „Podpora znalostních kapacit“ uspořádali deset vzdělávacích akcí, které navštívilo téměř dvě stovky osob. Vzdělávací akce byly zaměřeny na tři základní oblasti: polytechnické vzdělávání, inkluze a rozvoj gramotností. Tyto nelze ale od sebe jednoznačně oddělit a téma inkluze (integrace dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami) se prolínalo napříč všemi okruhy.

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga

16. 9. 2019 a 18. 11. 2019 v ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 proběhl již třetí a čtvrtý seminář na toto téma tentokrát vedený PhDr. Zbyňkem NĚMCEM, Ph.D. Přítomnost asistenta pedagoga při výuce je velmi vítaným prostředkem zapojení různě znevýhodněných žáků do vzdělávání. Aby bylo toto zapojení opravdu účinné a asistent pedagoga (AP)  byl efektivně využit, je velice důležité spolupráci dobře promyslet. Taková součinnost pomůže zefektivnit výuku a vede k integraci všech žáků do vzdělávacího procesu v území. V jednotlivých částech přednášky lektor seznámil přítomné s tím, kdo je vlastně asistent pedagoga dle legislativy, jaké má kompetence, funkce a činnosti. Dále se hovořilo o vzájemné spolupráci učitele a AP, podílu  AP na realizaci individuálního vzdělávacího plánu,  o důležitých vztazích na bázi spolupráce - AP – žák – rodiče žáka – učitel. V závěru byl prostor na dotazy a sdílení zkušeností. 

 

Robotika a IT pro děti

19. 9. 2019 proběhl  v ZŠ Trnka Dobříš seznamovací workshop s malými roboty – ozoboty, který vedli Ing. Štěpán Ježek a Ing. Vít Koma. Ti  s účastníky probrali základní principy robotiky a algoritmického myšlení. Dále se věnovali řešení různých úloh a zadání od nejjednodušších po složitější – programování Ozobotů pomocí barevných čar.  V druhé části si účastníci vyzkoušeli programování bez počítače, pomocí kelímků, šipek a čtverců. Dále bylo představeno programovací prostředí OzoBlockly, které je díky webovému rozhraní multiplatformní. Závěrem lektoři ukázali další možnosti aplikací a jednoduchých robotů, se kterými mohou pracovat žáci již na prvním stupni ZŠ. Účastnice semináře se do těchto malých „robůtků“ zamilovali a již plánují jak je uvést ve svých školách do praxe.

 

Problémové chování žáků

25. 9. 2019 se pedagogové a asistenti pedagoga zaměřili s PhDr. Lenkou Felcmanovu PhD. na problémové chování v ZŠ Dobříš, Lidická 384. Lektorka nejprve s účastníky probrala, co je problémové chování a jaké jsou jeho příčiny. V další části s aktéry diskutovala jak s příčinami pracovat pomocí funkční analýzy chování. Jelikož byl o tento seminář velký zájem a ne všichni zájemci byli uspokojeni, bude uspořádán znovu a to 19. 2. 2020.   

 

Čtenářská pregramotnost

16. 10. 2019  jsme se sešli společně s Mgr. Kateřinou Šafránkovou a zaměřili se na čtenářskou pregramotnost. Na modelových lekcích si pedagogžky vyzkoušely, jak děti, které ještě samy nečtou nebo jim čtení činí potíže, provést knihou tak, aby z toho měly zážitek, a zároveň aby rozvíjely jejich čtenářské a předčtenářské dovednosti – jako jsou např. předvídání, vizualizace, hledání souvislostí atd.

 

Matemagika I a Matemagika II

Jak jinak na podporu matematické gramotnosti žáků si pedagogové vyzkoušeli 5. 11. 2019  a 26. 11. 2019  v ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 s Mgr. Kalmanem Horvátem  ve dvou na sobě navazujících seminářích. Jednalo se o hravé počítání pro žáky prvního stupně. Účastnicím ukázal postupy, které se nevyučují na pedagogických fakultách, ale zároveň mohou pomoci žákům, kteří nemají matematiku v oblibě, si ji zamilovat a zažít úspěch. Pedagožky si vyzkoušely jiné počítání na prstech, na speciálním počítadle, klávesnici telefonu,… Na závěr každé lekce si vyzkoušeli i paměťový trénink.

 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně

13. 11. 2019 v ZŠ Dobříš, Lidická  384  PhDr. Lenka Felcmanová PhD. uvedla přítomné do problematiky podpůrných opatření 2. – 5. stupně. Nejprve se aktéři rozdělili do skupin a vypracovali reálnou kazuistiku žáka se specifickou poruchou učení či chování. Poté byl proveden rozbor dané kazuistiky. Následně se společně všichni zúčastnění podíleli na modelaci podpůrných opatření.  Aktéři se dále seznámili s metodickými materiály zaměřenými na poskytování podpůrných opatření žákům s jednotlivými druhy SVP.

 

Čteme s porozuměním každý den

Metodická podpora je důležitá i v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Mgr. Kateřina Šafránková 14. 11. 2019  v Čajovně Dobříš lektorovala metodický seminář ke stejnojmenné publikaci.  Ukázala, jak pracovat s materiály z Nakladatelství Šafrán, zejména s metodikou Čteme s porozuměním každý den.  Seminář probíhal formou ukázek z výuky a také formou úkolů, které pedagogové průběžně plnili. Na podzim 2020 proběhne další část workshopů s touto lektorkou na téma v této oblasti gramotností.

 

Listování

Nikdy nevíte co najdete! Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády Gardem a Krysou na skládce odpadu v nejmenované zemi připomínající Brazílii, jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu věci patří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se však dozvědět neměli – brzy začne jít o život i jim. 

3. 12. 2019 proběhl v Městské knihovně Dobříš program pro pedagogy a jejich žáky 8. a 9. ročníků LiStOVáNí. Po skončení zhruba hodinové inscenace pedagogové s žáky dále rozvíjeli nastíněná témata: ekologie, multikulturní výchova, žebříček hodnot.

Účinkovali: Pavel Oubram, Tomáš Drápela Věra Hollá.