Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava

registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na přípravné a podpůrné činnosti související s dopracováním Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014-2020. Dále je projekt zaměřen na provozní činnosti související s implementací Strategie (vypisování výzev, administrace projektů, monitoring) a na animaci této Strategie v území MAS a na animaci škol a školských zařízení z OP VVV.
Cíle projektu:
1) Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Brdy-Vltava pro přípravu a naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava.
2) Kvalitní a kapacitně dostatečný servis žadatelům a příjemcům v rámci výzev MAS.
3) Aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování občanských iniciativ.
4) Podpora škol a školských zařízení na území MAS.
Výsledky:
Dojde k rozšíření realizačního týmu a zajištění zázemí pro činnost MAS, aby byla schopna vypisovat vývzy, administrovat projekty a animovat území (zajištěný potřebný kapacit kanceláře MAS). Z pohledu území jako celku dojde k postupnému naplnění potřeb definovaných v analytické části (týká se oblastí, které byly zahrnuty do programových rámců SCLLD). Z hlediska dopadu dojde ke zvýšení kvality života obyvatel území MAS Brdy-Vltava (bez režijních nákladů by MAS nemohla strategii do území implementovat).
Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.